Wält 43 Statistiken

Spilerazau: 701
Dörfer insgesamt: 3.883 (5.54 je Spieler)
Spieler Dörfer: 2.482
Barbaredörfer: 1.401
Bonusdörfer: 411
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 87 Täg
Spieler online: 4
Nachricht vrschickt: 4.446 (6.34 je Spieler)
Forebiträg: 9.273 (13.23 je Spieler)
Truppebewegige: 236 (0.34 je Spieler)
Handelsbewegige: 289 (0.41 je Spieler)
Azau Stämm: 103
Azau Spieler i Stämme: 427
Pünkt insgesamt: 13.809.475 (19.700 je Spieler, 3.556 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 225.210.272
 • 204.441.945
 • 238.567.662
Truppe insgesamt:
 • 3,861 Mio.
 • 3,554 Mio.
 • 2,983 Mio.
 • 565.612
 • 1,306 Mio.
 • 396.845
 • 139.166
 • 68.021
 • 989
 • 750
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 5508
 • 5070
 • 4255
 • 807
 • 1863
 • 566
 • 199
 • 97
 • 1
 • 1
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 994
 • 915
 • 768
 • 146
 • 336
 • 102
 • 36
 • 18
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: De azzlack
Nöischte Stamm: G|A|G

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 02:04 Uhr